wel­co­ming ses­si­on: KAWUSIA

Datum:

28. Jan. 2023

Uhrzeit:

11.00 Uhr

Veranstaltungsort:

Kino Atelier & Café Haag

PL // ENG // DE 28.01.2023, 11:00–13:00

𝗣𝗟
Dziew­c­zy­ny z pol­skie­go kolek­ty­wu orga­ni­zu­ją czwar­te polo­ni­j­ne spot­ka­nie na KAWUSIĘ!
Zapras­za­my wszyst­kie dziew­c­zę­ta i sza­now­ne panie na przy­jem­ne plot­ko­wa­nie, poz­na­wa­nie się i wspól­ne picie kawu­si. Nas­za inic­ja­ty­wa ski­e­ro­wa­na jest prze­de wszyst­kim do Polek mieszka­ją­cych na stałe lub pomie­szku­ją­cych cza­so­wo w Tübin­gen lub oko­li­cach, któ­re zwy­c­za­j­nie mają ocho­tę na nowe towar­zyst­wo oraz kon­takt z języ­kiem pol­skim. Mieszka­my tu już X lat więc chęt­nie dorad­zi­my, pomoże­my, opro­wad­zi­my po mieście. 🌺
Pros­zę infor­mo­wać koleżanki!
Kon­takt: kawusia.tuebingen@gmail.com
Café HAAG (Vor dem Haag­tor 1), 11:00–13:00

𝗘𝗡𝗚
Girls from the Polish coll­ec­ti­ve are orga­ni­zing the fourth Polish mee­ting for KAWUSIA!
We invi­te all girls and ladies to gos­sip, get to know each other and drink cof­fee. Our initia­ti­ve is addres­sed main­ly to Polish women living per­ma­nent­ly or tem­po­r­a­ri­ly in Tübin­gen or its sur­roun­dings, who sim­ply want to meet new peo­p­le and have cont­act with Polish lan­guage. We have been living here for X years so we are hap­py to advi­se, help, show you around the city. 🌺
Plea­se inform your polish girl­fri­ends, cowor­kers, neighbors!

𝗗𝗘
Frau­en aus dem pol­ni­schen Kol­lek­tiv orga­ni­sie­ren das vier­te pol­ni­sche Tref­fen für KAWUSIA!
Wir laden alle Mäd­chen und Damen zum Klat­schen, Ken­nen­ler­nen und Kaf­fee­trin­ken ein. Unse­re Initia­ti­ve rich­tet sich vor allem an pol­ni­sche Frau­en, die dau­er­haft oder vor­über­ge­hend in Tübin­gen oder Umge­bung leben, die ein­fach neue Leu­te ken­nen­ler­nen und Kon­takt mit der pol­ni­schen Spra­che haben wol­len. Wir leben hier bereits seit X Jah­ren, also kön­nen ger­ne mit Rat und Tat zur Ver­fü­gung stehen. 🌺
Infor­miert eure pol­ni­schen Freun­din­nen, Kol­le­gin­nen und Nachbarn!
Wir freu­en uns auf euch!

#kawu­sia
Café HAAG (Vor dem Haag­tor 1), 11:00–13:00 / Sa, 28.01.2023

  • Kino Atelier & Café Haag
  • Vor dem Haagtor 1
  • Tübingen
  • Baden-Württemberg
  • 72070
  • Deutschland

Veranstaltungsdetails

  • 28. Jan. 2023 11.00 Uhr   -   13.00 Uhr
Zum Kalender hinzufügen
DSGVO Cookie-Einwilligung mit Real Cookie Banner